Novinky

Upozornění pro zákazníky Kabelové televize UPC Česká republika, s.r.o.

Vážení zákazníci,
k 30.9.2016 byla ukončena spolupráce s Kabelovou televizí UPC Česká republika, s.r.o. .

 

úvod » obchodní podmínky

obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen 'OP')

I. ÚVOD

Internetový obchod s komunikačními technologiemi pro koncové zákazníky. 
Provozovatelem tohoto internetového obchodu a dodavatelem nabízeného zboží je společnost LICA CZECH  s.r.o. .

II. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. prodávající (dodavatel):
LICA CZECH s.r.o., se sídlem Na Přístavě 267/1, 288 02 Nymburk
IČ: 03591565
DIČ: CZ03591565
(Dále jen „dodavatel“)

Kontaktní údaje:
Kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakty.
Provozní doba:
Provozní doba je uvedena  v sekci Kontakty.

2. kupující:
Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích (dále jen „kupující“). Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, telefonní čísla, e-mail, případně místo doručení zboží) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely uvedené v čl. III. těchto OP. Kupující je povinen vyhovět požadavkům dodavatele v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve Formuláři objednávky.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dodavatel zpracovává  se souhlasem zákazníka osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení.  Získané osobní údaje je dodavatel oprávněn použít výhradně pro účely objednání a dodání objednaného zboží či služeb, poskytnutí souvisejících informací a dále pro účely dalšího sdělování informací o nabídce, produktech a obchodních akcích dodavatele. Ve stejném rozsahu mohou být získané osobní údaje poskytnuty třetím osobám, avšak jedině jde-li o objednávky produktů závisejících na poskytování služeb těmito třetími osobami (např. tzv. operátoři). Zákazník má kdykoliv právo požádat o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů, zejména jeho rozsahu a účelu, dále je oprávněn kdykoliv požadovat opravu jejich obsahu nebo vymazání. V ostatním platí pro zpracování, ochranu a likvidaci získaných osobních údajů ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

IV. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Odsouhlasením Obchodních podmínek kupující také výslovně souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby dodavatele ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

 

V. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY
1. závazek dodavatele:
Dodavatel  se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.
2. závazek kupujícího:
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.
3. předmět koupě:
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ
1. Objednávka zboží:
K objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.

Závazným potvrzením objednávky je elektronicky zaslané potvrzení označené jako "Vaše objednávka č. [CISLO OBJEDNAVKY] byla přijata", kde  dodavatel potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob doručení.

U produktů určených pro zákazníky kabelových televizí probíhá ověřování dostupnosti služby kabelové televize a kontrola zákazníka. V současné době probíhá toto ověřování u zákazníků Kabelového operátora UPC Česká Republika, a.s., RIO Media, a.s. a Kabel servis Praha spol. s r.o. . Z důvodů ověření (odsouhlasení objednávky) je nutné do objednávky uvést číslo smlouvy/variabilní symbol s příslušným kabelovým operátorem. Pokud dodavatel obdrží od příslušného kabelového operátora odsouhlasení objednávky zákazníka – tedy ověření, je možné objednávku zpracovat a zboží zaslat kupujícímu.

U produktů v sekci VOLNÝ PRODEJ ověřování u Kabelových operátorů neprobíhá, proto zákazníci objednávající v sekci VOLNÝ PRODEJ číslo smlouvy/variabilní symbol nevyplňují.

Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky (storno objednávky) neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Okamžikem doručení zboží je uzavřena kupní smlouva. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Po každé změně stavu objednávky je kupujícímu odeslán informační e-mail.

2. Storno objednávky:
Kupující i dodavatel mohou zrušit – stornovat objednávku před odesláním zboží. Kupující bez udání důvodu. Žádost o storno objednávky je možné podat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, viz. Kontakty.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit - stornovat objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, dodavatel bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

b) objednávka nebyla schválena ze strany provozovatele kabelové televize.

3. Místo a doba dodání zboží:

Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři.

Zboží zasíláme přepravní společností jako obchodní balík s dobírkovou platbou za cenu 130,-Kč včetně DPH, pokud není u produktu uvedeno jinak. V ceně je zahrnuto přepravné, doběrečné, balné a pojištění zásilky.

Objednané zboží bude, dle jeho dostupnosti, dodáno v co nejkratším termínu. U volného prodeje je zboží dodáno obvykle do 4 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží určené pro zákazníky kabelových operátorů bude dodáno obvykle do 5 - 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky a ověření služby u kabelového operátora. Tato dodací lhůta je orientační a může být dodavatelem v odůvodněných případech překročena.

Po potvrzení objednávky je vždy kupující e-mailem informován o stavu jeho objednávky, případně o odeslání zboží. Ve chvíli, kdy obdržíte informaci o odeslání zboží, očekávejte jeho dodání do 3 pracovních dnů.

Pokud si zásilku nevyzvednete, jsme při jejím opětovném odeslaní nucení připočítat k původní hodnotě zásilky manipulační poplatek 100,-Kč bez DPH.

4. Způsob uhrazení ceny za zboží:
Kupující vždy uhradí kupní cenu za zboží formou dobírky v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a návod k použití výrobku, případně další dokumenty nutné pro řádné použití výrobku nebo vyžadované právními předpisy.

V případě zákazníků kabelového operátora UPC Česká Republika, a.s., RIO Media, a.s. a Kabel servis Praha spol. s.r.o. se k celkové ceně za zboží a dopravu již nic nepřičítá, v jejich případě je Smart karta kabelového operátora zdarma. 

Jednorázová vratná záloha 200,-Kč, která byla zákazníkům účtována do roku 2010, bude vrácena firmou UPC Česká republika, a.s., a to v případě ukončení smlouvy o poskytování služeb a vrácení Smart karty. 

V případě nabídky v sekci VOLNÝ PRODEJ se k celkové ceně za zboží a dopravu včetně DPH žádné další částky neúčtují. 

5. Doprava:
Dodavatel zajistí dopravu zboží do místa dodání. Dopravu zboží zajistí dodavatel dle smluvního dopravce, který je uveden v objednávkovém formuláři. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

6. Převzetí zboží:
Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození zboží vyhotovit reklamační záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Kupující má také právo z důvodu poškození zásilky zboží nepřevzít. V tomto případě se zboží vrátí zpět na adresu dodavatele a následnou reklamaci u dopravce uplatňuje dodavatel. 

Podepsáním převzetí zboží dopravci, kupující odsouhlasil převzetí zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

VII. ZÁRUKA, REKLAMACE VAD PŘEDMĚTU KOUPĚ, SERVIS

1. Záruční doba:
Dodavatel odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců a začíná běžet převzetím zboží kupujícím nebo potvrzením dodacího listu. Jako záruční list slouží potvrzený dodací list nebo daňový doklad (faktura).

V případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného zboží.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Reklamace nemůže být uznána za oprávněnou, má-li vada původ v nekorektním zacházení, nesprávné nebo nedostatečné údržbě nebo neodborné instalaci zakoupeného zboží.

Nekompletnost  dodaného zboží je kupující povinen reklamovat neprodleně bez zbytečného odkladu po zjištění.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

2. Postup reklamace:
V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Kupující je povinen nahlásit závady  na zařízení neprodleně po zjištění.

Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u dodavatele v záruční době, jinak zaniknou, a to doručením reklamovaného zboží do sídla dodavatele, současně s průvodním dopisem, kde uvede typ výrobku případně jeho výrobní číslo, číslo objednávky nebo číslo prodejního dokladu a popis závady.

Kompletní reklamované zboží (včetně Smart karty) zašlete na adresu:

LICA CZECH s.r.o., E-SHOP -reklamace , Na Přístavě 267/1, 288 02 Nymburk

3. Vyřízení reklamace:
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, dle zákona č. 634/1992 Sb. nejpozději však do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení do sídla dodavatele, pokud se dodavatel s kupujícím nedohodne jinak.

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a vyrozumí kupujícího písemnou formou o způsobu vyřízení reklamace (oprava nebo výměna zboží).

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení pouze o dobu trvání reklamace .

Kupující bere na vědomí, že dodavatel není povinen uhradit kupujícímu náhradu škody vzniklou důsledkem neposkytnutí nebo vadného poskytnutí služeb kabelového operátora.

U zařízení určených pro zákazníky kabelových televizí - přepárování zařízení (set top box, Ca modul) s jinou (než s kompletem dodanou) Smart kartou, není možné.

4. Pozáruční servis:
Vady zboží po uplynutí záruční doby může kupující nechat odstranit na svůj náklad u osob autorizovaných výrobcem zboží k provádění servisních oprav.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

V souladu s Novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů svěřena pravomoc České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


VIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Právo kupujícího spotřebitele  na odstoupení od smlouvy:

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, a to i v případě osobního odběru zboží v sídle společnosti.

Vrácené zboží zašlete spolu s daňovým dokladem a průvodním dopisem na adresu: LICA CZECH s.r.o, E-SHOP, Na Přístavě 267/1, 288 02 Nymburk

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné (u Set top boxu a CA modulu - včetně Smart karty), s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či bez originálního obalu, má dodavatel právo na náhradu vynaložených nákladů a uvedením do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi vyúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení kupujícího od smlouvy.  Současně platí, že podle ustanovení § 560 Občanského zákoníku musí kupující vrátit zakoupené zboží prodávajícímu nebo prokázat připravenost tuto svou povinnost splnit.
Po uplynutí 14-ti denní lhůty od převzetí zboží není možné od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu.


IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím.
2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
3. V okamžiku, kdy kupující v systému DVB-C-SHOP učiní objednávku, platí, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.
4. Dodavatel si vyhrazuje právo případné PROMO AKCE ukončit kdykoliv v průběhu konání akce. 
5. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.
6. Obchodní podmínky jsou aktualizované s účinnosti od  01.02.2016.

Váš DVB-C team